ب

  • باريكاني.مهدي مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی¬اتیلن¬ترفتالات(PET) به روش گلیکولیز و بررسی عوامل موثر بر این فرایند [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1397]
  • بازگیر.حسین استفاده از ترکیبات هالوکربنی در ساخت کاتالیزور زیگلرناتا بر پایه منیزیم اتوکسید (مروری بر مطالعات) [ دوره6, شماره 2 - تابستان سال 1400]
  • برزین.جلال مروری بر غشاهای بر پایه پلی سولفون در جداسازی لیپوپروتئین با چگالی کم از خون [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
  • بهرامیان.احمدرضا مروری بر نانوکپسوله کردن مواد تغییر فازی [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1396]