ک

  • کاویان.مرضیه چندسازه‌های پلی‌اکسومتالات/پلیمر مروری بر روش‌های سنتز و خواص آن‌ها [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
  • کبریت چی.عباس بررسي انواع رزين پلي بوتادي ان با انتهاي پرانرژي نیترا تدار شده (HTPB) هيدروکسيل و خواص پيشرانه جامد مرکب بر پايه آن [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]
  • کرمی.امیر بررسی راهکارهای ارتقای خواص رئولوژیکی و ضدرسوب غشاهای مورداستفاده در تصفیه‌ی آب [ دوره6, شماره 3 - پاییز سال 1400]
  • کلایی.محمد رضا مروري بر سينتيك پخت نانوکامپوزیت های اپوکسی/خاک رس [ دوره6, شماره 1 - بهار سال 1400]
  • کوهمره.غلامعلي نانوکامپوزیت های پلیمر/ نقاط کوانتومی و کاربردهای پزشکی آن ها [ دوره6, شماره 4 - زمستان سال 1400]