ق

  • قادری.حمیدرضا مروری بر غشاهای بر پایه پلی سولفون در جداسازی لیپوپروتئین با چگالی کم از خون [ دوره7, شماره 1 - بهار سال 1401]
  • قاسمی.اعظم مروری بر کاربرد مواد مرکب پلیمری در تولید پوشش هاي حفاظتي [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1396]
  • قاسمیان.علی منشاء و کاربرد پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده در صنایع سلولزی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
  • قربانی.یوسفعلی مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]
  • قریشی.سید مهدی مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1399]