• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اهمیت شاخه زنی پلی اتیلن به کمک فرآیندها
    رضا پورقاسمی
    رزینی تجاری و پر مصرف در کاربردهایی چون ،(LDPE) پلی اتیلن با چگالی کم تولید فیلم ها، ظروف دمشی و ... است. این ماده دارای ساختاری پر شاخه بوده، به روش رادیکالی LDPE . طول این شاخه ها به صورت گسترده ای توزیع شده اند و تحت فشارهای بالا تولید می شود. ماهیت خطی زنجیر های پلی چکیده کامل
    رزینی تجاری و پر مصرف در کاربردهایی چون ،(LDPE) پلی اتیلن با چگالی کم تولید فیلم ها، ظروف دمشی و ... است. این ماده دارای ساختاری پر شاخه بوده، به روش رادیکالی LDPE . طول این شاخه ها به صورت گسترده ای توزیع شده اند و تحت فشارهای بالا تولید می شود. ماهیت خطی زنجیر های پلیمری انواع پلی اتیلن ها را م یتوان با استفاده از کومنومرهای بلندتر از اتیلن مثل بوتن و هگزن یا با استفاده از کاتالیزور هایی که الیگومرهای فعال پلیمر شدن را تشکیل می دهند، برهم ریخت. اما استفاده از کاتالیزور ها به دلیل محدودیت دسترسی و همچنین قیمت زیاد، در همه کشورها امکان پذیر نیست. روش های جایگزین برای ایجاد شاخه های بلند در ساختار پلیمر در غیاب کاتالیزور ها، فرایند های پس-اصلاحی است. (Reactive Extrusion) از جمله اکستروژن واکنشی (Pos t-modification) اخیراً از واکنش های رادیکالی در اص الح پس-پلیمر شدن پلی الفین ها بهره گرفته شده است. در این روش، تغییر در درجه شاخه ای شدن با کنترل متغیرهای گوناگون از جمله دما، زمان اقامت، خوراک پراکسید، فشار و ... که به شدت روی خواص رئولوژیکی، تبلور و چگالی محصول تأثیرگذارند، امکا نپذیر است. در این مقاله به معرفی فرایند اکستروژن واکنشی و کاربرد آن در پیوندزنی و شاخه زنی پلی اتیلن پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسي انواع رزين پلي بوتادي ان با انتهاي پرانرژي نیترا تدار شده (HTPB) هيدروکسيل و خواص پيشرانه جامد مرکب بر پايه آن
    عباس کبریت چی
    علي رغم برخورداري از خواص (HTPB) پلي بوتا دي ان با انتهاي هيدروکسيل فيزيکي و مکانيکي مناسب، رزينی خنثي به شمار مي رود که به دليل پايين بودن انرژي کل خروجي ترکيب، منجر به کاهش کارايي سامانه موشکي مي شود. هدف ما در اين پژوهش يافتن فرمول بندی است که بتواند انرژي کل خروج چکیده کامل
    علي رغم برخورداري از خواص (HTPB) پلي بوتا دي ان با انتهاي هيدروکسيل فيزيکي و مکانيکي مناسب، رزينی خنثي به شمار مي رود که به دليل پايين بودن انرژي کل خروجي ترکيب، منجر به کاهش کارايي سامانه موشکي مي شود. هدف ما در اين پژوهش يافتن فرمول بندی است که بتواند انرژي کل خروجي ترکيب را بالا ببرد بدون آن که منجر به کاهش کارايي آن بشود. موثرترين روش، به کار بردن پیونددهنده هاي پرانرژي است که در ساخت مواد منفجره کارامد و پيشرانه هاي موشکي پيشرفته کاربرد دارد. يک روش محتمل، افزودن گروه هاي عاملي پرانرژي است که منجر به افزايش آنتالپي تشکيل فرمول بندی و بهبود موازنه HTPB به HTPB کل اکسيژن مي شود. در اين پژوهش ابتدا روش سنتز و خواص انواع رزين پرانرژي نیترات دار شده بيان مي شود و سپس خواص پيشرانه بر پايه آن مورد نیترات دار شده مي تواند در HTPB بررسي قرار م يگيرد. نتايج نشان مي دهد که مسير انبوه سازي مقياس توليد و ارزيابي با همکاري صنعت قرار بگيرد، چراکه اين ماده از طريق مواد اوليه کم هزينه به راحتي در مقياس بزرگ قابل توليد است و خواص مطلوبي را براي استفاده به عنوان پیونددهنده در فرمو لبندی هاي پيشرانه با عملکرد بالا و آسيب پذيري پايين نشان مي دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مروری بر آلکیدها و روغن های گیاهی
    هنگامه  هنرکار
    آلکیدها دسته ای از پلی استرها هستند که در ساختار آن ها از روغن ها و اسیدهای چرب طبیعی استفاده شده است. عمده مصرف آلکیدها در رنگ و روکش است که در صنعت از آن ها به عنوان روکش های بر پایه روغن یاد می شود. هنگامی که روغن سیر نشده مثل روغن بزرک یا روغن کرچک به ترکیبات تشک چکیده کامل
    آلکیدها دسته ای از پلی استرها هستند که در ساختار آن ها از روغن ها و اسیدهای چرب طبیعی استفاده شده است. عمده مصرف آلکیدها در رنگ و روکش است که در صنعت از آن ها به عنوان روکش های بر پایه روغن یاد می شود. هنگامی که روغن سیر نشده مثل روغن بزرک یا روغن کرچک به ترکیبات تشکیل دهنده استر افزوده می شوند، پلی استر شاخه ای شامل گروه های جانبی اسید چرب به دست می آید. وقتی این ترکیب به عنوان روکش روی سطح به کار می رود، بخش روغنی پلی استر در مجاورت اکسیژن، وارد واکنش رادیکال آزاد شبکه ای شده، فیلم تشکیل می شود. گرچه، آلکیدها بیشترین حجم مصرفی رزین ها را در بر نمی گیرند، ولی هنوز نقش چشمگیری در صنعت روکش دارند؛ چون، علاوه بر داشتن تنوع محصول، مقدار قابل ملاحظه ای از منابع تجدیدپذیر در سنتز آن ها به کار می رود. در این مقاله، آلکیدها و روش های سنتز آن ها، روغن های گیاهی و کاربرد آن ها در تهیه روکش ها مورد بررسی قرارگرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مروری بر هیدروژل ها: انواع، روش های تهیه و کاربردها
    هاجر جمشیدی
    هیدروژل ها شبکه های پلیمری سه بعدی با اتصالات عرضي هستند كه قابليت جذب بسیار زیاد آب یا سیالات زيستي را حتي زير فشار دارند. این ترکیبات بدون انحلال می توانند مقدار زیادی آب جذب کنند. هیدروژل ها به روش شیمیایی یا فیزیکی شبکه ای می شوند. توجه روزافزون به هیدروژل هاي في چکیده کامل
    هیدروژل ها شبکه های پلیمری سه بعدی با اتصالات عرضي هستند كه قابليت جذب بسیار زیاد آب یا سیالات زيستي را حتي زير فشار دارند. این ترکیبات بدون انحلال می توانند مقدار زیادی آب جذب کنند. هیدروژل ها به روش شیمیایی یا فیزیکی شبکه ای می شوند. توجه روزافزون به هیدروژل هاي فيز كيي به دلیل راحتي نسبي فرايند و نبود شبکه ساز در سنتز آن هاست، در حالي که انواع شيميايي آن به دلیل استحکام مکانیکی خوب مورد توجه هستند. همچنين، هيدروژل هاي طبيعي به دليل تنوع، فراواني، ارزاني، تجديدپذيري، سمي نبودن و نيز زيست تخريب پذيري و زيست سازگاري نسبت به هيدروژل هاي سنتزي بسيار جالب توجه هستند. در چند دهه گذشته، هيدروژل ها به دلیل خواص منحصر به فرد در صنایع مختلف نظير غذایی، بسته بندی، داروسازي، کشاورزی، کاربردهای زیست پزشکی و زیست مهندسی و در ساخت دستگاه های فنی و الکترونیکی و نيز به عنوان جاذب برای حذف آلاینده ها در کاربردهای زیست محیطی به کار گرفته شده اند. با توجه به اهميت و قابليت هاي متنوع اين تركيبات به عنوان مواد اميدبخش در كاربردهاي مختلف، در مقاله حاضر، دست هبندی هیدروژل ها براساس ویژگی های مختلف، روش های تهیه و برخی از خواص و کاربردهای مهم آن ها در زمینه های مختلف مرور شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مروری بر کاربرد مواد مرکب پلیمری در تولید پوشش هاي حفاظتي
    اعظم قاسمی
    نجات جان انسان ها در برابر س الح های سرد و گرم از زمان های دور، همواره مورد توجه بوده است. پیشرفت فناوری تولید س الح های گرم، مستلزم به روز شدن فناوری تولید پوشش هاي حفاظتی است. برای این منظور دست یابی به موادی مقاوم با وزن حداقل، ضروری است. مواد مرکب پلیمری، در چند چکیده کامل
    نجات جان انسان ها در برابر س الح های سرد و گرم از زمان های دور، همواره مورد توجه بوده است. پیشرفت فناوری تولید س الح های گرم، مستلزم به روز شدن فناوری تولید پوشش هاي حفاظتی است. برای این منظور دست یابی به موادی مقاوم با وزن حداقل، ضروری است. مواد مرکب پلیمری، در چند دهه اخیر به ویژه با توسعه روش های نوین تولید، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. پوشش هاي حفاظتي ساخته شده از مواد مرکب، ضمن داشتن وزن کم، از مقاومت بسیار خوبی هم برخوردارند. یکی از مهم ترین عوامل مقاومت مواد در برابر ضربه گلوله، حد کشسانی مواد است. مواد مرکب دارای حد کشسانی بالایی هستند که می توان با ترکیب این مواد به مواد مرکب هیبریدی دست یافت که از حد کشسانی بسیار بیشتری برخوردارند. در این مقاله ابتدا تاریخچه ساخت پوشش هاي حفاظتي بیان می شود و در ادامه، مواد مرکب پرکاربرد در ساخت پوشش هاي حفاظتي و روش های بافت آن ها، مدل های نیمه تحلیلی، پیش بینی نفوذ و محدودیت پرتابی معرفی می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مروری کوتاه بر پلیمرهای قالب مولکولی و کاربردهای آن ها
    سماحه السادات  سجادی
    به نوعی )Molecularly Imprinted Polymers( اصطلاح پلیمرهای قالب مولکولی از پلیمرها اطلاق می شود که در طول سنتز، مکان های مشخص برای یک هدف خاص در پلیمر ایجاد می شود. به همین منظور در طول سنتز برای ایجاد مکان های مشخص از قالب هایی که از لحاظ شکل و اندازه به مولکول هدف شب چکیده کامل
    به نوعی )Molecularly Imprinted Polymers( اصطلاح پلیمرهای قالب مولکولی از پلیمرها اطلاق می شود که در طول سنتز، مکان های مشخص برای یک هدف خاص در پلیمر ایجاد می شود. به همین منظور در طول سنتز برای ایجاد مکان های مشخص از قالب هایی که از لحاظ شکل و اندازه به مولکول هدف شباهت دارند، تهیه شده نسبت به مولکول هدف کاملا به صورت انتخابی MIPs . استفاده می شوند عمل می کنند. به عبارتی دیگر برهمکنش های شیمیایی فیزیکی بین قسمت های عامل دار ماتریس پلیمری و گروه های عاملی قالب مولکولی در هنگام پلیمری شدن به خاطر سپرده می شود و بعد از شست و شو و خارج کردن قالب، حفره مولکولی با خواص مشخص برای MIPs . با شکل و محیط الکتریکی مشخصی بدست می آید ،MIPs مولکول هدف به صورت گزینشی عمل می کند. به خاطر ویژگی های خاص در کاربردهای مختلفی مانند کاتالیزور، دارو رسانی، غشا، کشت سلولی، تبلور به کار برده می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - لوله های پلی اتیلنی با دیواره های موجدار
    پدرام ملائکه
    لوله های پل یاتیلن موجدار با دارا بودن مقاومت فشاری بالا و پوشش بیرونی دندانه دار با ظاهری مدور، سال ها است که به عنوان محصولی مهندسی استفاده برای استاندارد سازی تولید این نوع لول هها DIN و 16961 EN 13476- می شوند، 1 تدوین شده اند. لوله های موجدار، معمولا برای انتقال چکیده کامل
    لوله های پل یاتیلن موجدار با دارا بودن مقاومت فشاری بالا و پوشش بیرونی دندانه دار با ظاهری مدور، سال ها است که به عنوان محصولی مهندسی استفاده برای استاندارد سازی تولید این نوع لول هها DIN و 16961 EN 13476- می شوند، 1 تدوین شده اند. لوله های موجدار، معمولا برای انتقال آب زهکشی و فاض الب استفاده می شوند که خود یکی از بزر گترین دلایل رجحان استحکام بالاو مسائل اقتصادی بطور همزمان است. ظاهر دندانه دار بر روی سطح بیرونی این لول هها برای بهبود مقاومت لوله به فشار خارجی استفاده می شود. ع الوه بر مقاومت شیمیایی یکی از مه مترین ویژگی های پروفی لها و پوشش دندانه دار، مقاومت به سایش بالای آن ها است.دراین مقاله دلایل رشد و توسعه این محصول منحصربه فرد با لحاظ نمودن عواملی همچون مشخصات کلی، مزایا، ویژگی های مواد اولیه و خواص بلند مدت نظیر استحکام حلقوی و انعطا فپذیری با محاسبات استاتیکی بررسی می شود. همچنین نتایج تحقیق انجام شده در مورد بررسی مقاومت حلقوی و بهینه سازی تولید این نوع لوله ارائه م یشود. * پرونده مقاله