احمد رمضانی استاد
Ramazani@sharif.edu دکترا
دانشگاه صنعتی شریف