مدير مسئول

مهرداد کوکبی استاد
Mehrir@modares.ac.ir دکترا

سردبیر

محمدرضا مقبلی استاد
mr_moghbeli@iust.ac.ir دکترا
علم و صنعت

هیئت تحریریه

شروین احمدی استاد
Sh.Ahmadi@ippi.ac.ir دکترا
پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران
فرامرز افشار طارمی استاد
afshar@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حقیقت کیش استاد
mhkish@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اعظم رحیمی استاد
a.rahimi@ippi.ac.ir دکترا
پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران
مهدی رزاقی کاشانی استاد
mehdi.razzaghi@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه رفیع منزلت استاد
frafiemanzelat@sci.ui.ac.ir دکترا
دانشگاه اصفهان
احمد رمضانی استاد
Ramazani@sharif.edu دکترا
دانشگاه صنعتی شریف
اکبر شجاعی استاد
Akbar.shojaei@sharif.edu دکترا
دانشگاه صنعتی دانشگاه شریف
فرهنگ عباسی استاد
f.abbasi@sut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد حسین نوید فامیلی استاد
Nfamili@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
نادره گلشن ابراهیمی استاد
ebrahimn@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
حمید میرزاده استاد
mirzadeh@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراهیم واشقانی فراهانی استاد
evf@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
مهدی نکومنش حقیقی استاد
M.Nekoomanesh@ippi.ac.ir دکترا
پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران
فاطمه گوهرپي استاد
goharpey@aut.ac.ir دکترا
اميركبير

مدیر داخلی

سیده آرزو میرقاسمی دانش آموخته
Mirghasemi.a@gmail.com دکترا