• صفحه اصلی
  • مروری بر روش‌های پیش‌بینی و تخمین ویژگی نمونه‌ها با استفاده از روش‌های تجزیه‌ای و الگوریتم‌های یادگیری ماشین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991223272621 بازدید : 1593 صفحه: 45 - 56

20.1001.1.25383345.1399.5.20.4.3

نوع مقاله: پژوهشی