فهرست مقالات برحسب موضوع پلیمرها در ازدياد برداشت و صنعت نفت


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مروری بر ترکیبات جفت شده پلیمر-پروتئین
   نادره گلشن ابراهیمی
   امروزه به لطف توسعه زیست فناوری های دارویی، پروتئین ها و پپتید ها به موادی قوی و خاص تبدیل شده اند که به عنوان عوامل جایگزین، مهار کننده و یا تنظیم کننده سامانه ایمنی برای معالجه بیماری های مختلف به کار می روند. با این حال، پروتئین ها دارای محدودیت های ذاتی مانند ایمنی  چکیده کامل
   امروزه به لطف توسعه زیست فناوری های دارویی، پروتئین ها و پپتید ها به موادی قوی و خاص تبدیل شده اند که به عنوان عوامل جایگزین، مهار کننده و یا تنظیم کننده سامانه ایمنی برای معالجه بیماری های مختلف به کار می روند. با این حال، پروتئین ها دارای محدودیت های ذاتی مانند ایمنی زایی، پایداری کم در بدن و نیمه عمر کوتاه در کاربرد های درمانی هستند. در این بین، تهیه ترکیبات جفت شده پلیمر-پروتئین، رویکردی شناخته شده برای بهبود خواص درمانی پروتئین ‌ها، پپتید ها یا کوچک مولکول ها است که به طور گسترده ‌ای استفاده می‌ شود. در ترکیبات جفت شده پلیمر-پروتئین (Polymer-Protein Conjugations)، پلیمر ها با پروتئین ها یا دارو ها، برای دستیابی به سامانه های زیست تخریب پذیر و حساس به محرّک ها، جفت شده و باعث افزایش زمان گردش خون و غلظت دارو در محل مورد نظر می شوند. با توجهِ روز افزون به معالج های پروتئینی، ترکیبات جفت شده پلیمر-پروتئین نقش مهمی را در غلبه بر نقاط ضعف این معالج ها (بی ثباتی و پاک سازی سریع در داخل بدن) و بهبود عملکرد آن ها ایفا می کنند. در این مقاله، مروری بر انتخاب پروتئین، انتخاب پلیمر، روش مزدوجسازی پلیمر-پروتئین و همچنین ارزیابی مزدوج حاصل شده، صورت می گیرد. پرونده مقاله