فرهنگ عباسی استاد
f.abbasi@sut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی سهند تبریز