اکبر شجاعی استاد
Akbar.shojaei@sharif.edu دکترا
دانشگاه صنعتی دانشگاه شریف