اعظم رحیمی استاد
a.rahimi@ippi.ac.ir دکترا
پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران