شروین احمدی استاد
Sh.Ahmadi@ippi.ac.ir دکترا
پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران