• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - استفاده از روش زمان پرواز برای بررسی میزان تحرک الکترون و حفره در سلول خورشیدی
    در این مقاله تحرک الکترون و حفره به عنوان عامل تأثیرگذار روی کارایی سلولهای خورشیدی مطالعه میشود. برای انتخاب لایههای مناسب در سلول خورشیدی باید به عوامل زیادی توجه کرد، یکی از این موارد میزان تحرک الکترون در لایه PTB انتقال دهنده الکترون و میزان تحرک حفره درلایه انت چکیده کامل
    در این مقاله تحرک الکترون و حفره به عنوان عامل تأثیرگذار روی کارایی سلولهای خورشیدی مطالعه میشود. برای انتخاب لایههای مناسب در سلول خورشیدی باید به عوامل زیادی توجه کرد، یکی از این موارد میزان تحرک الکترون در لایه PTB انتقال دهنده الکترون و میزان تحرک حفره درلایه انتقال دهنده حفره است. 7 1و 2( دی تیوفن- 2و 6-دیل( : )پلی )) 4و 8 بیس() 2-اتیل- هگزیل( اکسی( بنزو) 3و 4 ) 6و 6 (( PC71BM 2-اتیل هگزیل(کربونیل( تیونو ) 3و 4(تیوفنیدیل(( و ((- -3 کلرو- 2 ( فنیل 71 کربن بوتیریک اسید متیل استر(از جمله موادی هستند که در سلولهای خورشیدی پلیمری بسیار استفاده میشوند، از این رو، این دو ماده برای بررسی انتخاب شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - کاربرد پليمرها به عنوان الکتروليت جامد در پيلها و غشاهاي گذرده يون
    الکتروليتهاي درون پيلها، به الکتروليتهاي مايع، الکتروليتهاي جامد معدني و الکتروليتهاي پليمري جامد تقسيم ميشوند. در ما عات، همه ونها متحرک ی ی هستند و در رسانا ی سه م هستند. در الکترول تهای جامد، اغلب فقط کی از ی ی ی ی ونها متحرک است.انواع متفاوتی از الکترول تهای جامد چکیده کامل
    الکتروليتهاي درون پيلها، به الکتروليتهاي مايع، الکتروليتهاي جامد معدني و الکتروليتهاي پليمري جامد تقسيم ميشوند. در ما عات، همه ونها متحرک ی ی هستند و در رسانا ی سه م هستند. در الکترول تهای جامد، اغلب فقط کی از ی ی ی ی ونها متحرک است.انواع متفاوتی از الکترول تهای جامد وجود دارند که عبارتند ی ی از رساناهای ون اکس د شده، رساناهای ون فلوئور د، رساناهای ون نقره و ی ی ی ی ی مس، رساناهای ون سد م و پتاس م، رساناهای ون ل ت م، رساناهای پروتونی و ی ی ی ی ی ی ی ی ی Li/ PEO- Li salt/ IC الکترول تهای جامد پل مری. اکثر باتریهای پل مری از نوع هستند. مکان سم انتقال بار پليمرها با بلورهای معدنی متفاوت است و در واقع شب ه ی ی انتقال ون در مح ط ما ع است. اين الکتروليتها در پيلهاي سوختي به عنوان ی ی ی و در Li غشاي رساناي پرتون، در باتريهاي ليتيمي به عنوان غشاي تبادل يون حسگرهاي حساس به رطوبت به عنوان غشا کاربرد دارند.به طور کلي اين پليمرها را ميتوان به دو دسته يپلي الکتروليتها و الکتروليتهاي پليمري تقسيم کرد. در الکتروليتهاي پليمري برخ اف پلي الکتروليتها، زنجير آنها حامل يون نيست ل ولي يونهاي حاصل از نمکها در اطرافشان قرار ميگيرند و شامل الکتروليت پليمري خشک، الکتروليت پليمري ژلي و الکتروليت پليمري کامپوزيتي هستند. تحرک يوني در الکتروليتها با تحرک زنجير پليمري توأم است، لذا رسانايي و مربوط ميشود. پليالکتروليتها برحسب Tg انتقال يون به فاز آمورف پليمر و ساختار و صورتبندي کاربردهايي درپايدارکنندههاي کلوئيدي، پوششهاي زيست و فناوری زيست حسگرها پيدا کردهاند. )pH سازگار، غشاها )دستگاههای کنترل پليالکتروليتها در پزشکي)مث اً در سامانههاي تحويل دارو(، به عنوان امولسيون ل کننده در تصفيهي آب، صنعت نفت، در صنايع رنگ و غذا و لوازم آرايشي و بهداشتي و همچنين در وسايل الکتروشيميايي جامد مث اً به عنوان غشا در باتريهاي ليتيمي، ل پيلهاي سوختي، خازنها، وسايل الکتريکي نشر نوري و همچنين در سلهاي خورشيدي حساس شده رنگي،کاربردهايي دارند. گسترهي عظيمي از کاربردهاي باتريهاي ليتيمي از وسايل الکتريکي سبک قابل حمل گرفته تا الکتروموبايلها مورد توجه است. مزيت مهم اين پيلهاي ليتيمي پليمري اين است که ميتوان باتريها را به هر صورتي شکل دهي کرد. اين امر ميتواند براي توليدکنندگان موبايل، که دائما در حال کار روي تلفنهاي کوچکتر، نازکتر و سبکتر هستند، مهم باشد. در اين مبحث در مورد انواع الکتروليت ها و پلي الکتروليت هاي پليمري، ساختار، کاربرد، سنتز و روشهاي بررسي خواص آنها اط اعات مفيدي ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پلیمرهای مورد استفاده درکاشتنیهای جراحی
    کاش تنی نوعی ابزار پزشکی است که برای جایگزینی یک عضو زیستی، حمایت از . یک س اختار زیستی آسیب دیده یا تقویت ساختار در بخشی از بدن قرار داده میشود در دهه های اخیر، از پلیمرها به عنوان زیست مواد در جراحی استخوان و مفاصل استفاده شده است. زیست مواد مورد استفاده در جراحی چکیده کامل
    کاش تنی نوعی ابزار پزشکی است که برای جایگزینی یک عضو زیستی، حمایت از . یک س اختار زیستی آسیب دیده یا تقویت ساختار در بخشی از بدن قرار داده میشود در دهه های اخیر، از پلیمرها به عنوان زیست مواد در جراحی استخوان و مفاصل استفاده شده است. زیست مواد مورد استفاده در جراحی های ارتوپدی بسته به عملکرد و نتایج مورد انتظار در بدن، باید با توجه به چندین عامل در نظر گرفته شود؛ خواص مکانیکی یک کاشتنی، بارزترین عامل مورد بررسی است که آن را برای عملکرد مناسب در بافت هدف، میسنجد و مواد متعددی با این هدف توسعه مییابند، زیست مواد مورد استفاده برای این منظور همچنین باید زیست سازگار باشد. با وجود گزارش عوارض برخی ازمواد پلیمری، کاربرد این مواد زیست سازگار در جایگزینی کامل مفاصل، بازسازی بافت نرم، برای اتصال و جوش خوردن مفاصل، همچنین به عنوان ابزاره ای تثبیت کننده شکستگی، با موفقیت فراوانی همراه بوده است. این مقاله به بررسی انواع پلیمرهای مورد استفاده درکاشتنی های ارتوپدی . موجود، با نگرشی به کاربردهای بالینی آنها می پ ردازد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پلیمره شدن زنده
    در شیمی پلیمر، پلیمر شدن زنده نوعی پلیمر شدن اضافی است که در آن قابلیت اختتام زنجیرهای پلیمری در حال رشد، حذف شده است ] 1[. واکنش اختتام و انتقال در این پلیمر شدن وجود ندارد و سرعت شروع بسیار بیشتر از سرعت انتشار است. در نتیجه، زنجیرهای پلیمری با سرعتی ثابت رشد میکنن چکیده کامل
    در شیمی پلیمر، پلیمر شدن زنده نوعی پلیمر شدن اضافی است که در آن قابلیت اختتام زنجیرهای پلیمری در حال رشد، حذف شده است ] 1[. واکنش اختتام و انتقال در این پلیمر شدن وجود ندارد و سرعت شروع بسیار بیشتر از سرعت انتشار است. در نتیجه، زنجیرهای پلیمری با سرعتی ثابت رشد میکنند و شاخص چند توزیعی باریکی دارند ] 2[. پلیمر شدن زنده تا زمان مصرف کامل مونومرها ادامه می یابد. پلیمرهای زنده در انتهای زنجیر خود دارای گروههای فلز آلی هستند که توانایی واکنشهای بیشتری دارند. متوسط عددی وزن مولکولی با تبدیل مونومر به صورت خطی افزایش مییابد. پلیمر شدن زنده روشی رایج برای تولید کوپلیمرهای قطعهای است. روشهای اصلی پلیمر شدن زنده، شامل پلیمر شدن آنیونی زنده، کاتیونی زنده، حلقه گشا، رادیکال آزاد زنده و پلیمر شدن زیگلرناتا است که به اختصار در این مقاله توضیح داده میشود. ویژگی مهم این پلیمر شدن استفاده از حلالهای بدون پروتئین است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - اصلاح سطح الكتروشيميايي پليمرها توسط یون نقره 2
    در سال هاي اخير، وجود روشي مؤثر برای اصلاح سطح پليمرها قبل از رنگ‌آميزي، به‌منظور استفاده در صنايع مختلف به‌ويژه صنایع خودروسازي به‌شدت احساس مي شود. در روش‌هاي متداول صنعتي اصلاح سطح همچون شعله‌گيري به علت نبود استحكام چسبندگي مناسب در مناطق داراي انحنا يا خارج از دستر چکیده کامل
    در سال هاي اخير، وجود روشي مؤثر برای اصلاح سطح پليمرها قبل از رنگ‌آميزي، به‌منظور استفاده در صنايع مختلف به‌ويژه صنایع خودروسازي به‌شدت احساس مي شود. در روش‌هاي متداول صنعتي اصلاح سطح همچون شعله‌گيري به علت نبود استحكام چسبندگي مناسب در مناطق داراي انحنا يا خارج از دسترس، رنگ‌پذيري پليمرها در دراز مدت با مشكلاتي روبه رو می شود. استفاده از روش‌ الكتروشيميايي غير مستقيم به منظور اصلاح سطح پليمرها در سال‌هاي اخير مورد توجه محققان مختلفی قرار گرفته‌است. در اين روش، سطح پليمر با يون‌هاي اكسيد‌كننده‌ قوی مانند نقره (II) كه با اعمال جريان الكتريكي قبلاً در يك راكتور الكتروغشايي توليد شده‌اند تماس پيدا می کند و باعث تشکیل عوامل قطبي روي سطح پلیمرمی شود. در اين مقاله ابتدا بين روش‌هاي متداول صنعتي و روش الكتروشيميايي اصلاح سطح مقايسه‌اي انجام می گیرد، سپس درباره مكانيسم واكنش‌هاي انجام شده روي سطح اصلاح شده با روش الكتروشيميايي بحث خواهد شد. درانتها نتايج برخي آزمون هاي عملكردي سطح اصلاح شده با نقره II گزارش می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مروری بر سازوکارهای آسودگی از تنش برای پليمر های خطی براساس مدل لوله
    ویسکوالاستیسیته خطی، در بررسی رفتار رئولوژیکی پلیمرها جنبهای ضروری است. از این حیث که خصوصیات ساختاری پلیمر )وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی و ...( را به خصوصیات رئولوژیکی پلیمر )توزیع زمان های آسودگی، مدول اتلافی، مدول ذخیره و ...( مرتبط میکند. در واقع مشخصشدن این خص چکیده کامل
    ویسکوالاستیسیته خطی، در بررسی رفتار رئولوژیکی پلیمرها جنبهای ضروری است. از این حیث که خصوصیات ساختاری پلیمر )وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی و ...( را به خصوصیات رئولوژیکی پلیمر )توزیع زمان های آسودگی، مدول اتلافی، مدول ذخیره و ...( مرتبط میکند. در واقع مشخصشدن این خصوصیات کمک به سزایی در دستیابی به خواص مطلوب در صنعت پلیمر دارد. برای پیش بینی ویسکوالاستیسیته خطی از مدلهای لوله استفاده میشود و مطالعه نحوهی آسودگی از تنش زنجیرهای گره خورده پلیمری ضروری است. در این مقاله سازوکارهای آسودگی از تنش و برخی از مدلهای مولکولی بر پایه مدل لوله، برای پلیمرهای خطی مرور میشود. * پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی نقش کامپوزیت های پلیمری رشته پیچی شده در سازه های هوافضایی
    امروزه به استفاده از کامپوزیت های پلیمری در صنایع هوافضا به دلیل وزن بسیار کم و استحکام سازه‌ای مطلوب، توجه بسیاری شده است. همچنین این مواد، در برابر عوامل تحریک بیرونی، ایمنی بالاتری دارند و به خوبی از محتوای پوشانده شده خود، محافظت می کنند. یکی از روش های تهیه کامپو چکیده کامل
    امروزه به استفاده از کامپوزیت های پلیمری در صنایع هوافضا به دلیل وزن بسیار کم و استحکام سازه‌ای مطلوب، توجه بسیاری شده است. همچنین این مواد، در برابر عوامل تحریک بیرونی، ایمنی بالاتری دارند و به خوبی از محتوای پوشانده شده خود، محافظت می کنند. یکی از روش های تهیه کامپوزیت های پلیمری، فرایند رشته پیچی است. در این روش می توان پوسته های کامپوزیتی با خصوصیات موردنظر را تهیه کرد. این امر با انتخاب الیاف (نظیر کربن، شیشه و کولار) و انتخاب پلیمر زمینه (گرماسخت، نظیر اپوکسی یا گرمانرم، نظیر پلی‌اتراتر‌کتون)، میسر می شود. انتخاب الیاف بر اساس حداکثر دمای هواگرمایی و انتخاب پلیمر زمینه بر مبنای حداکثر دمای کاربردی آن انجام می شود. تعیین مقدار الیاف نیز به حجم پلیمر زمینه استفاده شده، نوع الیاف و نوع پلیمر زمینه بستگی دارد. ضخامت کامپوزیت نیز بر اساس کاربرد نهایی و با انتخاب الیاف، پلیمر زمینه و لایه نشانی آن ها تعیین می شود. این مواد در اجزای هواپیما (نظیر بدنه، دم، پره و غیره)، هلی-کوپتر و سازه های موتور موشک کاربرد فراوانی یافته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مروری بر میکروحباب‌ها و کاربردهای آن در پزشکی
    حامد عبدی پور مرتضی نصیری فرهنگ عباسی
    یکی از روش‌ های جدیدی که در پزشکی بخصوص در دارورسانی مورد توجه قرار گرفته است ترکیب فنّاوری فراصوت با میکروحباب‏ ها (microbubbles) است که دارای ویژگی‏ های منحصر به فردی است. میکروحباب‌ ها ذرات کروی پاسخگو به امواج فراصوت هستند که از یک هسته‌ی گازی و از یک پوسته تشکیل شد چکیده کامل
    یکی از روش‌ های جدیدی که در پزشکی بخصوص در دارورسانی مورد توجه قرار گرفته است ترکیب فنّاوری فراصوت با میکروحباب‏ ها (microbubbles) است که دارای ویژگی‏ های منحصر به فردی است. میکروحباب‌ ها ذرات کروی پاسخگو به امواج فراصوت هستند که از یک هسته‌ی گازی و از یک پوسته تشکیل شده‌اند که کاربردهای بسیاری در پزشکی، تصویربرداری، دارورسانی، تصفیه آب و غیره دارند. پوسته و هسته‌های مختلفی برای ساخت میکروحباب‌ها مورد استفاده قرار گرفته است که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. در این مقاله پس از معرفی میکروحبابها به بررسی پدیده های حاکم در برهم کنش میکروحباب ها با امواج فراصوت پرداخته می شود. مواد مختلفی که برای ساخت میکروحباب ها استفاده شده‏ اند بررسی می‏ شود و در نهایت کاربردهای میکروحباب ها در پزشکی معرفی می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - مروری بر مواد ضدچسبندگی و کاهنده اصطکاک در پلیمرها
    زهره طاهرخانی امید شجاعی
    امروزه، فیلم های پلیمری و به ویژه پلی الفینی به طور گسترده ای در کاربردهای بسته بندی استفاده می شوند. اما معضل چسبندگی و ضریب اصطکاک بالای این فیلم ها، محدودیت هایی را در زمان تولید، بسته بندی و استفاده از مواد پلی الفینی ایجاد می کند. به منظور برطرف کردن این مشکلات، از چکیده کامل
    امروزه، فیلم های پلیمری و به ویژه پلی الفینی به طور گسترده ای در کاربردهای بسته بندی استفاده می شوند. اما معضل چسبندگی و ضریب اصطکاک بالای این فیلم ها، محدودیت هایی را در زمان تولید، بسته بندی و استفاده از مواد پلی الفینی ایجاد می کند. به منظور برطرف کردن این مشکلات، از مواد افزودنی ضد چسبندکی / لیزکننده در فیلم های پلی الفینی در طول فرایند استفاده می شود تا مشخصات سطح این فیلم ها اصلاح شود. در مقاله مروری حاضر، این مواد افزودنی و انواع مختلف آن ها معرفی شده و سازوکار عملکرد آن ها بیان می شود. همچنین، عوامل موثر بر عملکرد و انتخاب یک ماده لیزکننده یا ضدچسبندگی مناسب ارائه می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که نوع و مقدار پلیمر و ماده افزودنی، دمای فرایند و محیط، ضخامت فیلم و حضور سایر مواد افزودنی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر عملکرد و انتخاب عامل افزودنی مناسب هستند. پرونده مقاله