• صفحه اصلی
  • بررسی دو فرایند مهم فناوری هیدروژن زدایی پروپان و ضرورت استفاده از این فناوری در صنعت پتروشیمی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402032242757 بازدید : 1667 صفحه: 63 - 73

20.1001.1.25383345.1402.8.1.6.8

نوع مقاله: مروری