• صفحه اصلی
  • مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت كاتاليزورپخت و نسبت کاNCO/OH بر عمر کاربری كامپوزیت پرانرژی بر پایه پلی بوتادین خاتمه‌ یافته با هیدروکسیل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980401190288 بازدید : 1761 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی