لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات Publons
1 مهرداد کوکبی infoipsts@gmail.com استاد دکترا
2 زهرا خوبي آراني khoubi@sut.ac.ir دانشگاه صنعتي سهند استادیار دکترا
3 مهدی نکومنش M.Nekoomanesh@ippi.ac.ir استاد دکترا