• صفحه اصلی
  • مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری در مهندسی بافت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991223272617 بازدید : 1735 صفحه: 5 - 14

20.1001.1.25383345.1399.5.20.1.0

نوع مقاله: پژوهشی