• صفحه اصلی
  • تعیین پارامترهای جریان‌یابی در سیالات دارای تنش تسلیم و لیزخوردگی در دیواره به کمک رئومتری جریان اسکوئیز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980401190289 بازدید : 1764 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی