• صفحه اصلی
  • مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت کاتالیست پخت و نسبت NCO/OH بر عمر کاربری کامپوزیت پرانرژی بر پایه پلی¬بوتادین خاتمه‌یافته با هیدروکسیل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971229178332 بازدید : 1280 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی