• صفحه اصلی
  • کاربردهای پزشکی و بهداشتی نانوسلولز باکتریایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970404152149112945 بازدید : 2325 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی