مقاله


کد مقاله : 13971005166439

عنوان مقاله : کاربردهای نوین نشاسته در برخی محصولات صنعتی

نشریه شماره : 11 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 221

فایل های مقاله : 670 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

چکیده نشاسته یکی از مهم¬ترین و فراوان¬ترین پلی¬ساکاریدها در طبیعت است و در صنایع مختلف به دلیل خواص کاربردی مانندویژگی-های ممانعتی، زیست تخریب¬پذیری بالا، ارزانی، در دسترس بودن،ایمنی مصرف، پیونددهی و چسبندگی مناسب به طور گسترده استفاده می¬شود.باوجودویژگی¬های خوبی که نشاسته دارد، خواص مکانیکی ضعیف به ویژه مقاومت کششی و مدول کشسانیپایین نسبت به پلیمرهای سنتزی دارد. علاوه بر آن،ماده¬ای بسیار آب¬دوست است که موجب حساسیت زیاد فیلم و سایر محصولات مبتنی بر نشاسته نسبت به رطوبت و در نتیجه افت خواص مکانیکی می¬شود.یکی از بهترین روش¬های حل این موضوع ترکیب نشاستهبا سایر پلیمرهای زیست¬تخریب¬پذیر سنتزی به ویژه در ابعاد نانومتری است.در این مقاله ضمن بررسی روش¬های اصلاح ساختاری نشاسته، ترکیبات جدید این پلیمر با سایر مواد را کهمنجر بهگسترش کاربردهای آن در حوزه¬های متنوع صنعتی می¬شود، بررسی شده است.