مقاله


کد مقاله : 13971005166437

عنوان مقاله : معرفی برخی از مهم‌ترین چالش‌های تشکیل فیلم لاتکسی پلیمری

نشریه شماره : 11 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 231

فایل های مقاله : 2.52 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

لاتکس، پراکنه کلوئیدی ذرات پايدارشده به کمک ماده فعال سطحی در آب است. فیلم‌های لاتکسی در اثر وجود چهار نوع تنش عمده هیدرودینامیکی، موئینگی‌کشسان، موئینگی و جمع‌شدگی پس از طی سه مرحله تغلیظ، هجوم هوا و تغییر شکل موئینگی تشکيل می‌شوند. در تشکیل فیلم از لاتکس پلیمری، سرعت تبخیر بستر تأثیر چشمگیری بر يکپارچگی و مشخصات نهايی فیلم دارد؛ به طوری که با افزایش سرعت تبخیر بستر، یکپارچگی فیلم نهایی کاهش می‌یابد. در این سامانه‌ها، ماده فعال سطحی با وجود تأثیر مثبت بر پايداری ذرات کلوئيدی و جلوگيری از تجمع خودبه¬خودی آن‌ها، ضخامت فيلم را در لبه‌ها افزایش می‌دهد. چالش دیگر در تشکیل فیلم‌های لاتکسی اندازه و شکل هندسی فیلم است؛ به طوری که سرعت خشک شدن در هندسه دایره‌ای از لبه دایره به سمت مرکز در نقاط مختلف واقع بر محیط، یکسان و در هندسه مستطیلی در راستای دو ضلع، متفاوت است. چالش ديگر تشکیل فیلم لاتکسی، ایجاد طرح‌های همرفتی سطحی در اثر مصرف گرمای نهان حين تبخیر بستر در فصل مشترک مایع - هوا و ايجاد اختلاف دما یا غلظت از کف به سطح است.