مقاله


کد مقاله : 13971005166436

عنوان مقاله : مروری بر پیوندزنی پلی‌اولفین‌ها با اکستروژن واکنشی

نشریه شماره : 11 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 273

فایل های مقاله : 1.1 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

‌آنجا که پلی‌اولفین‌ها ساختاری‌ غیرقطبی دارند و آب گریز هستند،استفاده از اکستروژن واکنشی به‌صرفه ترین روش چه از‌ لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ زمانی‌ برای حل این مشکل است. در واقع اکستروژن واکنشی روشی برای ارتقای خواص پلیمر و اصلاح ساختار آن است. در این میان استفاده از مونومرهای قطبی نظیر مالئیک¬انیدرید یا ترکیبات اکریلاتی، روش مرسوم محققان دانشگاهی و صنعتی برای قطبی کردن پلی¬اولفین‌ها است.در این پژوهش اصلاح شیمیایی پلی‌اولفین‌ها از طریق عوامل قطبی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول به سازوکار کلی واکنش پرداخته شده است. درادامه واکنش‌های جانبی و شرایط کلی مورد نیاز واکنش مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه انواع مونومرهای معمول برای فرایند پیوندزنی و روش‌های آزمایشگاهی مرسوم برای ارزیابی مونومر پیوند زده شده به پلی‌اولفین مورد بحث قرار گرفته است.