مقاله


کد مقاله : 13970404152149112945

عنوان مقاله : کاربردهای پزشکی و بهداشتی نانوسلولز باکتریایی

نشریه شماره : 9 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 309

فایل های مقاله : 729 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

سلولز، فراوان¬ترین پلیمر زیستی، حاصلبیوسنتزگیاهان،حیواناتوباکتری¬هااست، نانوسلولز نیز یک ماده طبیعی و زیست تخریب¬پذیر است،که از سلولز خام به¬دست می¬آید. وبه دلیل ویژگی¬های مطلوب مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نانوسلولزانواع مختلفی مانند: نانوکریستال سلولز، نانوفیبرسلولز، سلولزباکتریایی دارد.نانوسلولزباکتریایی(BNC)،یا سلولز میکروبی،یکپلیمرزیستیاستکهتوسطباکتری¬هایمتعلقبهجنس¬های استوباکتر،گلوکوناستوباکتر،ریزوبیوم وسرسینا سنتزشدهاست،BCدارایخلوصبسیاربالااستوهیچمادهدیگریازجملهلیگنین،پکتینوهمی-سلولزکهدرسلولزگیاهیاست،ندارد. سلولز باکتریایی(BC) به دلیل زیست سازگاری، ساختار شبکه سه بعدی فیبرها، خواص مکانیکی و نوری خوب، سطح ویژه بالا و ظرفیت جذب آب و همچنین درجه کریستالی بالا و غیر سمی بودن به عنوان ماده بیولوژیکی مطلوب در زیست پزشکی، مانندپوستمصنوعی،رگ-هایخونیمصنوعیومیکرو ارگانیسم¬¬ها،پانسمانزخم،و...استفاده می¬شود. علاوه بر اینBCمی-تواندبهآسانیاصلاحشود،تاویژگی¬هایآنبهبودیابدودرنتیجهچندیننانوکامپوزیتبرپایهBCایجادشود.